Regulamin

Treść regulaminu

1. Pacjentem gabinetu MJ Aesthetic- Nowy wymiar młodości (dalej MJ Aesthetic) może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanej zgodzie na zabieg oświadcza, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania danego zabiegu z tych proponowanych w gabinecie. W przypadku osób niepełnoletnich korzystanie z oferty gabinetu jest możliwe tylko za pisemną zgodą Rodzica lub Opiekuna Prawnego.

2. Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Podpisanie zgody na zabieg równoznaczne jest z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

3. W przypadku problemów zdrowotnych należy poinformować lekarza o zaistniałych problemach lub dolegliwościach. Za skutki zatajenia lub naumyślnego wprowadzenia w błąd na temat stanu zdrowia pacjenta lekarz przeprowadzający zabieg nie ponosi odpowiedzialności.

4. W przypadku złego samopoczucia podczas wykonywania zabiegu należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

5. Pacjent MJ Aesthetic korzysta z zabiegów na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem lekarza żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, chyba że zostały one spowodowane przez lekarza w sposób zawiniony.

6. Z zabiegów mogą korzystać osoby, które dokonały opłaty za zabieg lub które zwyciężyły w konkursie ogłoszonym i przeprowadzonym przez MJ Aesthetic. Informacje o aktualnych konkursach oraz promocjach dostępne są bezpośrednio u lekarza przeprowadzającego zabieg.

7. W razie niemożności skorzystania z zarezerwowanego zabiegu bądź wizyty konsultacyjnej swoją nieobecność należy zgłosić dzień wcześniej drogą mailową, telefonicznie lub za pomocą wiadomości sms. W przypadku, gdy zabieg lub konsultacja odbywa się po godzinie 16.00 istnieje możliwość odwołania go w dniu zabiegu do godziny 10 rano.

8. Zabiegi, konsultacje nieodwołane (droga mailową, telefonicznie lub za pomocą wiadomości sms) traktowane są jako odbyte i MJ Aesthetic może rościć sobie częściowego zadośćuczynienia za blokowanie terminu.

9. W przypadku opłat jednorazowych Pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości ceny zabiegu/ konsultacji podczas wizyty.

10. W przypadku niemożliwości zapłaty za wykonaną usługę Pacjent zW przypadku niemożliwości zapłaty za wykonaną usługę Pacjent zobowiązany jest do spisania oświadczenia zapłaty i określenia terminu zapłaty. W przypadku dokonania przelewu za usługę Pacjent zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia przelewu na adres rejestracja@mj-nowywymiarmlososci.pl. W przypadku niedokonania opłaty MJ Aesthetic zastrzega sobie możliwość wysłania wezwania do zapłaty drogą pisemną wraz z informacją,  że w razie nieuregulowania należności we wskazanym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

11. MJ Aesthetic zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany godziny zabiegu, konsultacji w uzasadnionych przypadkach.

12. MJ Aesthetic informuje, że ustalone wcześniej godziny przyjęć w gabinecie są terminami orientacyjnymi, dlatego uprzedza się o możliwości wystąpienia opóźnień w przyjęciu Pacjentów, które wynikają z charakteru pracy oraz różnorodności problemów Pacjentów.

13. MJ Aesthetic nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w poczekalni.

14. Na terenie budynku, w którym znajduje się MJ Aesthetic obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Lekarz przeprowadzający zabieg może odmówić udzielenia usług pacjentom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nawet w przypadku umówionej wizyty konsultacyjnej bądź zabiegu. Powyższe sytuacje mogą być uznane przez lekarza jako niezapowiedziana rezygnacja i potraktowane jako nieodwołalnie wizyty (patrz punkt 9).

Regulamin promocji TESSLIFT